Disclaimer

De informatie die op of via deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt te goeder trouw verstrekt door Hudson Belgium NV en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, vacatures of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u op dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico. Hudson Belgium NV is in geen geval aansprakelijk jegens een persoon die vertrouwt op of gebruik maakt van enige informatie op de website.

In geen geval zal Hudson Belgium NV aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website. 

Alle standpunten of meningen die op de website en blogs worden weergegeven, zijn die van de auteurs en zijn niet bedoeld om mensen te beledigen of te discrimineren op welke grond dan ook, zoals religie, geslacht, leeftijd of ras.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van Hudson Belgium NV vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die daarin worden geuit.

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens berusten bij Hudson Belgium NV of een derde die Hudson Belgium NV heeft gemachtigd gebruik te maken van die intellectuele eigendomsrechten. Elke overdracht, verkoop, publicatie of reproductie in welke vorm of op welke wijze dan ook van de informatie, publicaties of gegevens is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Hudson Belgium NV.

Er wordt alles aan gedaan om de website up to date te houden. Hudson Belgium NV neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle om.